Thông báo…báo…báo…(tiếng vọng từ nơi xa)
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo…báo…báo…(tiếng vọng từ nơi xa)

Có 3nguyên nhân. 1 – Bạn lười + bận. 2 – Sờ trét linh tinh đủ kiểu…. 3 – nhà bạn lại mất mạng. == > cho tới cuối tuần bạn tạm thời sẽ kô post truyện mới. Sorry cả nhà! Nguyên nhân chủ yếu là bạn lười + bận + sờ trét. Có đôi … Tiếp tục đọc