Thông báo!!!!
4 - Thông báo linh tinh các loại ^^

Thông báo!!!!

Thông báo!!!! Tạm thời một số chương truyện trong nhà (chương bất kỳ nhé, không có quy luật, tự nhiên bốc được chương nào thì vào chương đó) sẽ bị set pass tạm thời. Mình sẽ chuyển toàn bộ những chương đó qua dạng pic. Mong những bạn sắp đọc truyện thông cảm cho sự … Tiếp tục đọc